Skupština NK „MEĐIMUREC“ je temeljem članka 13. i članka 18. Zakona o udrugama (N.N. br. 74/14), članka 14. i 23. Zakona o sportu (N.N. br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 31  Statuta NK „MEĐIMUREC“ na sjednici održanoj 28.03.2015., donijela je

 

 

S T A T U T

 

Nogometnog kluba „MEĐIMUREC“ Kozarac

 

 

         I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

 

            Nogometni klub „MEĐIMUREC“ KOZARAC je sportska udruga čije su djelovanje i ustrojstvo utvrđeni ovim Statutom kao temeljnim aktom udruge.

 

Članak 2.

 

Nogometni klub „MEĐIMUREC“ KOZARAC je pravna osoba i upisuje se u Registar udruga koji vodi državno tijelo nadležno za opću upravu i Registar sportskih djelatnosti koji vodi ured državne uprave u OSJEČKO-BARANJSKOJ županiji.

 

Članak 3.

 

            1) Puni naziv udruge jest: Nogometni klub „MEĐIMUREC“ .KOZARAC

            2) Skraćeni naziv udruge jest: NK „MEĐIMUREC“.

            3) NK „MEĐIMURECKOZARAC osnovan je 1947. godine

Članak 4.

 

Sjedište Nogometnog kluba „MEĐIMUREC“ je u Kozarac, Međimurska 2

 

 

Članak 5.

 

            Nogometni klub „MEĐIMUREC (u daljnjem tekstu: Klub) ima pečat okruglog oblika, promjera 3 cm, sa znakom Kluba u sredini i natpisom oko znaka: NOGOMETNI KLUB MEĐIMUREC -  KOZARAC

 

 

 

 

 

 

 

Članak 6.

 

            1) Klub ima zastavu i znak.

            2) Zastava Kluba je - Pravokutnog oblika, obrubljena žutom bojom sa znakom u      sredini. Gornji polovina je plave boje, a donja polovina je bijele boje

            3) Znak Kluba je - srcolikog oblika, dijagonalno podijeljen sa natpisom NK MEĐIMUREC. U gornjoj lijevoj polovini nalaze se crveno-bijela polja, a u donjoj desnoj  polovini okomito plavo-bijele pruge i u sebi još sadrži loptu i godinu osnutka.

 

 

 

Članak 7.

 

            Klub zastupa predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kluba.

 

Članak 8.

 

            1)Klub je član Nogometnog saveza OSJEČKO-BARANJSKE županije (u daljnjem tekstu: ŽNS) i, neizravno, Hrvatskog nogometnog saveza (u daljnjem tekstu: HNS).

            2) Klub,  njegova tijela i članovi, igrači, treneri, službene osobe i drugi djelatnici Kluba obvezuju se:

- postupati sukladno Pravilima nogometne igre koje je donio Međunarodni nogometni savez BOARD (IFAB);

- poštivati načela privrženosti, integriteta i sportskog ponašanja kao izraza fair-playa;

- poštivati Statut, pravilnike i odluke FIFA-e, UEFA-e, HNS-a i ŽNS-a u svako vrijeme;

- priznati nadležnost Arbitražnog suda za sport (CAS) u Lausanni (Švicarska), kao što je utvrđeno relevantnim odredbama Statuta FIFA-e i UEFA-e;

- priznati nadležnost Arbitraže i Arbitražnog suda HNS-a, kao što je utvrđeno relevantnim odredbama Statuta HNS-a,

- podnositi sve sporove nacionalnih razmjera, koji su nastali iz ili u vezi s primjenom Statuta ili pravilnika HNS-a, u posljednjoj instanci samo neovisnom i nepristranom arbitražnom sudu u okviru HNS-a, koji će riješiti sve sporove, isključujući svaki redovni sud, osim ukoliko je to izričito zabranjeno važećim zakonodavstvom u Republici Hrvatskoj.

Klub će osiguravati da se ove obveze priznaju i prihvaćaju.

3) Klub i osobe i stavka 1 ovog članka suglasni su poštivati u potpunosti sve konačne odluke nadležnih tijela HNS-a, FIFA-e i UEFA-e i CAS-a. Klub će osigurati poštivanje ovih obveza.

            4) Klub se obvezuje da sudjelovati u natjecanjima koje organiziraju  HNS i ŽNS i da će plaćati članarinu za članstvo u ŽNS-u.

 

Članak 9.

 

            1) Klub je neutralan po pitanjima politike i vjere.

            2) Diskriminacija bilo koje vrste prema državama, osobama ili skupinama osoba temeljena na njihovoj rasi, nacionalnosti, vjeri, spolu, jeziku, političkom opredjeljenju ili bilo čemu drugome zabranjena je i predstavlja razlog za suspenziju ili isključenje iz Kluba.

 

 

 

 

            II. CILJEVI I DJELATNOST

 

Članak 10.

 

            1) Područje djelovanja Kluba su sportske djelatnosti.

 

            2) Ciljevi Kluba su:

            - okupljanje građana, osobito mladeži, radi bavljenja nogometnim sportom;

            - razvoj i promicanje nogometa i stručnog rada u sportu;

            - sudjelovanje u nogometnim natjecanjima;

            - nogometna poduka igrača mlađih uzrasta;

            - udruga sukladno ciljevima djeluje na područje sporta

 

Članak 11.

 

            Djelatnosti kojima Klub ispunjava ciljeve iz članka 10. ovog Statuta su:

            - sudjelovanje u svim natjecanjima određenog stupnja sa seniorskom momčadi i momčadima mlađih uzrasta;

            - održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i sportske pripreme;

            - ostvarivanje stručno-pedagoških uvjeta sukladno Zakonu o sportu i propisima

               HNS-a i ŽNS-a;

            - suradnja sa školskim nogometnim društvima i praćenje rada i napretka učenika

               nadarenih za nogomet;

            - upravljanje i održavanje nogometnog igrališta i drugih sportskih građevina na kojima

               obavlja svoje nogometne djelatnosti;

            - vođenje registra članova;

            - skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika;

            - sudjelovati u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je Klub član;

           

 

                        III. ČLANSTVO KLUBA

 

Članak 12.

 

            1) Članom Kluba može postati svaka poslovno sposobna osoba koja prihvaća ovaj Statut i potpiše pristupnicu.

            2) Članom Kluba može postati i maloljetna osoba. Za maloljetnu osobu mlađu od 14 godina pristupnicu potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu stariju od 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daju pisanu suglasnost za potpisivanje pristupnice. Takav član nema aktivno i pasivno biračko pravo dok ne stekne punu poslovnu sposobnost.

 

Članak 13.

 

            1) Član kluba nakon učlanjenja dobiva člansku iskaznicu čiji  oblik i sadržaj

                 propisuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

2) Klub vodi registar članova sukladno odluci Izvršnog odbora elektronički ili na drugi prikladan način, a s podacima koji su propisani Zakonom o udrugama - osobno ime (naziv), osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategorija članstva, datum prestanka članstva u udruzi. Za vođenje registra odgovoran je tajnik Kluba.

 

Članak 14.

 

            Prava člana su:

            - sudjelovati u radu Kluba;

            - birati i biti biran u tijela upravljanja Kluba,

            - biti redovito izvještavan o aktivnostima Kluba,

           

 

 

Članak 15.

 

            Obveze člana su:

            - svojim aktivnostima doprinositi djelatnostima i ostvarivanju ciljeva Kluba iz ovog

               Statuta;

            - pridržavati se odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Kluba:

            - plaćati članarinu;

            - sudjelovanje u radnim akcijama uređenja terena i sportskih objekata

           

Članak 16.

 

            Članstvo u klubu prestaje.

            - pisanim otkazivanjem članstva;

            - neplaćanjem članarine više od šest mjeseci;

            - mjerom isključenja u stegovnom postupku

            - smrću

            - prestankom rada kluba

 

Članak 17.

 

            1) Člana se može isključiti:

            - ako svojim djelovanjem i ponašanjem šteti ugledu i djelatnostima Kluba;

            - ako ne izvršava obveze člana, a osobito ako ne poštuje odredbe ovog Statuta;

            - ako ne plaća članarinu

            2) Članu se treba omogućiti da iznese svoju obranu. Postupak provodi Disciplinska komisija Kluba. Na odluku o isključenju može se u roku od 15 dana od dana primitka podnijeti žalba Izvršnom odboru Kluba, čija je odluka konačna. Izvršni odbor je dužan u roku od 30 dana od dana prijema žalbe istu riješiti.

 

            IV. USTROJSTVO

 

Članak 18.

 

            Tijela kluba su Skupština, Izvršni odbor, Predsjednik, Dopredsjednik, Nadzorni odbor, Tajnik, Likvidator i Disciplinska komisija (stegovni sud)

            1. Skupština Kluba je (u daljnjem tekstu: Skupština)  najviše tijelo Kluba koje upravlja poslovima Kluba i donosi Statut i druge opće akte koji su joj ovim Statutom stavljeni u nadležnost.

            2. Izvršni odbor  je najviše izvršno tijelo Kluba.

            3. Predsjednik Kluba predstavlja Klub i predsjeda Skupštinom i Izvršnim odborom.

            4. Dopredsjednik zamjenjuje Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti.

            5. Nadzorni odbor je tijelo koje nadzire financijsko poslovanje i rad u Klubu

6.  Tajnik je izvršno-administrativno tijelo kluba i upravlja operativnim poslovima                     kluba.

7. Likvidator je osoba koja provodi likvidacijski postupak u slučaju prestanka rada kluba

 

            SKUPŠTINA

 

Članak 19.

 

            1) Skupština djeluje na sjednicama.

            2) Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

            3) Sjednice Skupštine saziva predsjednik Kluba.

            4) Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Redovna skupština se održava jednom u tijeku godine, dok se Izborna sjednica skupštine održava svake 4 godine a  Izvanredna se saziva po potrebi.

            5) Predsjednik Kluba mora sazvati sjednicu Skupštine ako to traži Izvršni odbor,

 Nadzorni odbor ili najmanje trećina članova Skupštine.

            5) Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je prisutno više od 50% članova   Skupštine. Odluke se donose većinom glasova svih članova Skupštine.

            6) Dnevni red sjednice iz stavka 5. ovog članka treba sadržavati točke koje je predložio podnositelj zahtjeva te se tijekom sjednice Skupštine  dnevni red  više ne može mijenjati.

            7) U slučaju iz stavka 5. ovog članka predsjednik Kluba sjednicu Skupštine obvezan je sazvati u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, a sjednica se treba održati u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko predsjednik Kluba sukladno tome ne sazove sjednicu Skupštine, podnositelj zahtjeva može utvrditi datum sjednice i sazvati je, te o tome izvijestiti županijski nogometni savez.

            8) U slučaju isteka mandata predsjednika, a nije sazvana izborna sjednice Skupštine, sjednicu može sazvati najmanje 10% članova Kluba ili dosadašnjih članova Skupštine.

            9 ) Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik i biraju ovjerovitelji zapisnika. Na prvoj sljedećoj sjednici usvaja se zapisnik prethodne sjednice. Vođenje zapisnika organizira  Predsjedavajući Skupštine Kluba.

            10) Detaljnije odredbe o radu sjednice Skupštine Kluba propisuje Poslovnik o radu    Skupštine.

 

 

Članak 20.

 

            1) Skupštinu čine svi članovi Kluba iz članka 12. st. 1. ovog Statuta, 

            2) Iznimno od odredbe stavka 1.  ovog članka članovi Skupštine, bez obzira na

                članstvo u Klubu, ne mogu biti:

- aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine,

 - članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

- članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

- menadžer u sportu i s njima izjednačene osobe u Zakonu o sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana;

- osobe koje ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti,

- osobe koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom,

- osobe koje s menadžerima u sportu i s njima u Zakonu o sportu izjednačenim osobama i članovima pravnih osobe te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu povezanih osoba definiranih Zakonom o sportu,

- osobe koje su ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta na temelju kojih imaju pravo na dio prihoda koji proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti, a koji po svojem sadržaju odgovaraju poslovima menadžera u sportu,

- profesionalni nogometaš koji je registriran za  nogometni klub u Republici Hrvatskoj, uključujući i NK „MEĐIMUREC“,

- dioničar nogometnog kluba - sportskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj,

- član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske,

- osoba koja je u trenutku sazivanja sjednice Skupštine manje od dva mjeseca član Kluba.

 

 

Članak 21.

 

Skupština:

- donosi i mijenja Statut,

- utvrđuje opću politiku Kluba,

- donosi program razvoja Kluba,

- odlučuje o statusnim promjenama Kluba,

- donosi Poslovnik o radu Skupštine,

- bira i razrješuje predsjednika i članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora,

- usvaja godišnji završni račun Kluba,

- donosi godišnji financijski proračun Kluba,

- daje autentično tumačenje Statuta,

- odlučuje o udruživanju Kluba u druge nogometne organizacije osim ŽNS i HNS,

- utvrđuje osnove programa rada i djelovanja kluba u četverogodišnjem razdoblju,

- razmatra i odlučuje o usvajanju izvještaja o radu Izvršnog i Nadzornog odbora,

- odlučuje o žalbama predsjednika Kluba i članova Izvršnog odbora,

- odlučuje o prestanku rada Kluba, a za donošenje takve odluke potrebna je

    dvotrećinska većina svih glasova članova Skupštine,

- odlučuje o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugog

  tijela.

 

 

 

 

 

 

IZVRŠNI ODBOR

 

Članak 22.

 

 

            1) Izvršni odbor ima predsjednika i ____14___ članova.

            2) Predsjednika i članove Izvršnog odbora bira Skupština na razdoblje od četiri

                godine.

            3) Kandidata za predsjednika Izvršnog odbora treba predložiti najmanje deset članova

                Kluba. Za izbor predsjednika potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

                Ako ima više kandidata, a u prvom krugu niti jedan ne dobije potrebnu većinu, u

                drugi krug izbora ulaze dva kandidata koji su dobili najviše glasova. U drugom

                 krugu glasovanja za predsjednika je izabran kandidat koji je dobio većinu glasova.

            4) Kandidate za članove Izvršnog odbora može predložiti predsjednik Izvršnog odbora

                 ili najmanje pet članova Skupštine. Za članove Izvršnog odbora izabrani su

                  kandidati koji su dobili najviše glasova.

            5) Izvršni odbor može kooptirati najviše __2__ člana kao predstavnike sponzora i oni imaju prava i obveze kao i izabrani članovi Izvršnog odbora.

            6) Član Izvršnog odbora ne može biti:

- aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine,

 - članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

- članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

- menadžer u sportu i s njima izjednačene osobe u Zakonu o sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana;

- osobe koje ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti,

- osobe koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom,

- osobe koje s menadžerima u sportu i s njima u Zakonu o sportu izjednačenim osobama i članovima pravnih osobe te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu povezanih osoba definiranih Zakonom o sportu,

- osobe koje su ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta na temelju kojih imaju pravo na dio prihoda koji proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti, a koji po svojem sadržaju odgovaraju poslovima menadžera u sportu,

-profesionalni  nogometaš koji je registriran za  nogometni klub u Republici Hrvatskoj, uključujući i NK MEĐIMUREC,

- dioničar nogometnog kluba - sportskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj,

- član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske,

- direktor Kluba.

 

7) Članu Izvršnog odbora mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran, u slučaju:

            -  razrješenja,

            - podnošenja pisane ili zapisnikom utvrđene ostavke,

            - gubitka poslovne sposobnosti,

            - nastupa okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost.

U tom slučaju Skupština bira novog člana Izvršnog odbora na rok koji traje do isteka mandata ranije izabranom članu Izvršnog odbora.

 

 

 

 

 

Članak 23.

 

            1) Izvršni odbor djeluje na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca.

            2)  Izvršni odbor pravovaljano odlučuje, ako je sjednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova, a donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

            3) Sjednicama Izvršnog odbora upravlja predsjednik, a ukoliko je predsjednik odsutan ili spriječen, sjednicama rukovodi dopredsjednik.

            4) Sjednice saziva predsjednik. Ako to zatraži najmanje 1/3 članova Izvršnog odbora, predsjednik je obvezan u roku od pet dana sazvati sjednicu koja se treba održati u daljnjem roku od deset dana. Ukoliko predsjednik ili dopredsjednik ne bude poštivao navedene rokove, predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu Izvršnog odbora.

 

Članak 24.

 

 

            Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove:

            - provodi odluke i zaključke Skupštine;

            - predlaže sazivanje sjednice Skupštine;

            - predlaže donošenje i izmjenu Statuta;

            - predlaže Skupštini program razvoja Kluba;

            - imenujue Dopredsjednika, Tajnika i Likvidatora kluba

            - imenuje predstavnike Kluba u tijelima ŽNS-a i drugih organizacija kojih je Klub član

            - donosi odluku o načinu vođenja registra članova;

            - imenuje trenera seniorske momčadi i voditelja omladinske škole;

            -odlučuje o žalbama na odluke,Disciplinske komisije i drugih ovlaštenih tijela i osoba;

            - odlučuje o istupu igrača iz kluba;

            - odlučuje o zaključivanju i raskidanju ugovora s igračima;

            - odlučuje o organiziranju turnira, odigravanju prijateljskih utakmica i o mjestu priprema igrača;

            - imenuje glasnogovornika Kluba, povjerenika za sigurnost, osobu zaduženu za postupak licenciranja klubova i predsjednika i članove Disciplinske komisije;

            - odlučuje o zaključivanju sponzorskih i poslovnih ugovora Kluba;

            - osigurava javnost rada Kluba;

            - usvaja prijedlog završnog računa i godišnjeg novčanog proračuna;

            - kooptira članove Izvršnog odbora sukladno odredbi članka 22. st. 5. ovog Statuta;

            - odlučuje o visini članarina;

            - usvaja prijedlog završnog računa i godišnjeg novčanog proračuna.

 

 

 

 

 

 

Članak 25.

 

            1) Nadzorni odbor obavlja kontrolu financijskog poslovanja Kluba, odobrava prijedlog završnog računa i godišnjeg novčanog proračuna, te nadzire namjensko trošenje sredstava Kluba.

            2) O nepravilnostima koje uoči, Nadzorni odbor izvješćuje Izvršni odbor i predlaže mu koje mjere da poduzme radi ispravljanja nepravilnosti.

 

Članak 26.

 

            1)  Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština.

            2 ) Nadzorni odluke donosi na sjednicama, većinom glasova svih članova.

            3) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik, tajnik kluba, najmanje 1/3 članova Izvršnog odbora ili najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba.

            4) Nadzorni odbor dužan je najmanje jedanput godišnje pregledati materijalno-financijsko poslovanje kluba

            5) Nadzorni odbor odgovara za svoj rad Skupštini kluba, Predsjedniku, Dopredsjedniku

            6) Skupština kluba vrši opoziv članova nadzornog odbora na vlastiti zahtjev ili ako član Nadzornog odbora više ne može obnašati dužnost iz razloga navedenih u ovom Statutu.  

 

PREDSJEDNIK KLUBA

 

Članak 27.

 

           

            1) Predsjednik Izvršnog odbora je po funkciji predsjednik Kluba.

            2) Predsjednik zastupa i predstavlja Klub, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora, sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba te vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine i Izvršnog odbora.

            3) Predsjednik potpisuje opće akte koje donose Skupština i Izvršni odbor.

            4) Predsjednik je odgovoran za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća.

            5) Predsjednik se bira na mandat od 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

 

 

DOPREDSJEDNIK KLUBA

 

Članak 28.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim dužnostima i poslovima iz članka 27. ovog Statuta zamjenjuje Dopredsjednik.

Dopredsjednika bira i opoziva Izvršni odbor kluba.

Dopredsjednika se bira na mandat od 4 godine.      

 

 

TAJNIK KLUBA

 

Članak 29.

 

            1) Tajnik zastupa i predstavlja Klub u redovnom poslovanju kao zakonski zastupnik i zastupa ga u pravnom prometu bez ograničenja u svim poslovima osim u poslovima koji su ovim Statutom dani u nadležnost drugom tijelu Kluba i u poslovima u kojima se traži suglasnost Izvršnog odbora. Izvršni odbor svojom odlukom određuje poslove za poduzimanje kojih direktor treba imati suglasnost Izvršnog odbora.

            2) Tajnika imenuje Izvršni odbor na razdoblje od ____4____ godine.

            3) Tajnika opoziva Izvršni odbor, a isti može biti opozvan i prije isteka roka na koji je imenovan u slučaju neurednog i ne savjesnog obavljanja dužnosti propisanih ovim Statutom.

            4) Za Tajnika se ne može imenovati:

-  aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine,

 - članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

- članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

- menadžer u sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovoranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana

- osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 37. ovog Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne za neko od navedenih kaznenih djela,

- profesionalni nogometaš koji je registriran za  nogometni klub u Republici Hrvatskoj, uključujući i NK „MEĐIMUREC“,

- dioničar nogometnog kluba - športskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj,

- član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske,

- osoba koja je s menadžerom u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu da su u krvnom srodstvu (preci i potomci), braća i sestre i njihovi potomci, bračni ili izvanbračni drugovi ili u odnosu posvojitelj -posvojenik,

- osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjigom oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne;

- osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom djelovanja Kluba;

- osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom;

- član Izvršnog odbora Kluba.

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 30.

 

Tajnik obavlja sljedeće poslove:

- skrbi i odgovara za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom i pravilnicima propisanih obaveza Kluba,

- skrbi za provođenje odluka Skupštine i Izvršnog odbora,

- organizira obavljanje stručnih, tehničkih i pomoćnih službi Kluba (u daljnjem tekstu: Stručna služba),

- priprema materijale za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,

- obavlja stručno-administrativne poslove Kluba,

- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

- rukovodi Stručnom službom Kluba i odgovoran je za njen rad

            - donosi opće i pojedinačne odluke iz oblasti radnih odnosa za radnike Stručne službe Kluba,

            - organizira vođenje registra članova i odgovoran je za njegovo vođenje,

            - podnosi Skupštini i Izvršnom odboru izvješće o svom radu,

            - prisustvuje sjednicama Skupštine, Izvršnog odbora i sudjeluje u raspravi, ali bez prava odlučivanja,

            - obavlja druge poslove koje mu nalože Skupština i Izvršni odbor.

 

 

LIKVIDATOR

 

Članak 31.

 

Likvidatora kluba imenuje i opoziva Izvršni obor kluba.

Likvidator ne mora biti član kluba, mora raspolagati određenim stručnim znanjem.

Likvidator zastupa klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje kluba do okončanja likvidacijskog postupka i brisanje kluba iz registra udruga.

Likvidator provodi likvidacijski postupak u rokovima i na način propisan zakonom.

 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

 

Članak 32.

 

            1) Disciplinska komisija ima predsjednika i dva člana koje bira Izvršni odbor na razdoblje od _____4_____ godine.

            2) Disciplinska komisija djeluje na sjednicama, koje saziva Izvršni odbor.

            3) Disciplinska komisija može pravovaljano donositi odluke ako u njenom radu sudjeluje većina prisutnih članova.

 

 

 

 

 

 

 

Članak 33.

 

            1) Disciplinska komisija odlučuje o prekršajima koje su počinili članovi Kluba, članovi tijela upravljanja kluba, volonteri kluba (spremištar), igrači i treneri.

            2) Disciplinska komisija djeluje sukladno odredbama Disciplinskog pravilnika Kluba u kojem je propisan disciplinski postupak, prekršaji i vrste sankcija koje se mogu izreći osobama iz stavka 1. ovog članka.

 

 

V. IMOVINA KLUBA I NOVČANO-MATERIJALNO POSLOVANJE

 

 

Članak 34.

 

 

            Imovinu kluba čine novčana sredstva, nekretnine, pokretnine, vrijednosni papiri i druga imovinska prava kojima raspolaže Klub.

 

 

Članak 35.

 

            1) Klub ostvaruje prihode vlastitom djelatnošću (prodaja ulaznica za sportske priredbe, prodaja suvenira i reklamnih predmeta i dr.), iz sredstava koje Županija i jedinice lokalne samouprave osiguraju u proračunu,  uplatom članarina, sponzorskih ugovora, novčanih kazni koje su izrekla nadležna tijela Kluba, dobrovoljnih priloga i darova i drugih izvora sukladno  zakonu.

            2) Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, sukladno zakonu.

             

 

Članak 36.

 

            1)Raspodjela ukupnih sredstava obavlja se financijskim planom Kluba u sukladno  godišnjem programu.

            2) Financijsko (obračunsko) razdoblje traje jednu godinu i počinje svakog 1. siječnja i završava svakog 31. prosinca.

            3) Primarni nalogodavac za izvršenje financijskog plana je  predsjednik Kluba.

 

 

 

Članak 37.

 

            Materijalno-financijsko poslovanje Kluba vodi se u skladu s propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

           

 

 

 

 

 

Članak 38.

 

            Klub može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

            Izvršni odbor odlučuje o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup nepokretne i pokretne imovine.

 

 

 

            VI RJEŠAVANJE SPOROVA

 

Članak 39.

 

            1) Članovi Kluba obvezuju se rješavati eventualne sporove koje nastanu iz odnosa koji su vezani uz Klub sporazumno. Ukoliko se spor na taj način ne bi mogao riješiti ili ima prigovor na rad Kluba a odnosi se na djelatnosti Kluba, može se obratiti Izvršnom odboru Kluba sa zahtjevom za ispravljanjem uočenih nedostataka ili za rješavanjem spora.

 

            2) Izvršni odbor prijedlog mora razmotriti u roku 15 dana od dana primanja zahtjeva, a odluka Izvršnog odbora je konačna.

 

 

            VII OSTALE ODREDBE

 

Članak 40.

 

Osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za neko od kaznenih djela počinjenog s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda ne može sudjelovati u nogometnim natjecanjima, organizirati i voditi nogometna natjecanja, obavljati stručne poslove u nogometu, sudjelovati u radu skupštine i drugih tijela upravljanja Kluba  niti može biti ovlaštena za zastupanje Kluba.

 

 

Članak 41.

 

             Osoba protiv koje je započeo kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog na štetu djeteta, odnosno maloljetnika, udaljit će se, do pravomoćnosti presude, odnosno obustave postupka, iz poslova u Klubu u kojima dolazi u kontakt s djecom, odnosno maloljetnicima.

 

 

Članak 42.

 

            1) Rad Kluba je javan.

            2) Javnost rada se ostvaruje:

            - pravodobnim dostavljanjem materijala za rasprave članovima i tijelima Kluba i drugim pozvanim i zainteresiranim osobama,

            - obavještavanjem tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja o održavanju sjednica,

            - obavještavanjem građana o radu i poslovanju Kluba putem sredstava javnog priopćavanja i na tiskovnim konferencijama,

            - na druge načine.

 

VII      PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 43.

 

            1) Klub prestaje s radom sukladno odredbama zakona ili kad Skupština tako odluči.

            2) Za donošenje odluke o prestanku rada Kluba potrebna je dvotrećinska većina glasova svih prisutnih članova Skupštine.

            3) Odluku skupštine o prestanku rada kluba provodi od strane Izvršnog odbora imenovani Likvidator.

 

Članak 44.

 

            1) U slučaju prestanka rada Kluba, imovina Kluba, nakon namirenja eventualnih vjerovnika i troškova likvidacijskog i drugih postupaka, prelazi u vlasništvo sportske udruge koja ima iste ili slične statutarne ciljeve na području općine Čeminac i koja će nastaviti djelatnost Kluba.

            2) Ukoliko takva sportska udruga neće postojati, svu financijsku, pokretnu i nepokretnu imovinu Kluba preuzet će MJESNI ODBOR KOZARAC .

 

Članak 45.

 

            Svi opći akti Kluba uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

 

Članak 46.

 

            1)Nakon donošenja, Statut se upućuje nadležnom državnom tijelu na upis novog  Statuta u registar udruga.

            2) Nakon pravomoćnosti rješenja o upisu u registar udruga Statut stupa na snagu i objavljuje se na oglasnoj ploči Kluba.

 

 

 

Članak 47.

 

            Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Kluba NK „MEĐIMUREC“ Kozarac na sjednici Skupštine koja održana dana 09.08.1998. godine.

 

 

 

U Kozarcu, ________ 2015.                                                 Predsjednik Skupštine

 

                                                                                  __________________

                                                                                               Antun Furdi